Klauzula o przetwarzaniu danych

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nasze firmy:

 

Just-in Tour Justyna Kryszkiewicz i Zabiorę Was właśnie tam Tomasz Kryszkiewicz obie z siedzibą przy ulicy Szymanowskiego 2/12 w Oławie.

 

Są Administratorami Danych Osobowych osób współpracujących z nami na podstawie umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych, jak również wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wprowadzone przez nas polityki oraz procedury zapewniają zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Kontrahentom jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu przedstawienia oferty na żądanie Państwa (podjęcia działań przez zawarciem umowy), jak również w celu realizacji umów o współpracy.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty na żądanie Państwa lub do zawarcia umowy.

Nie udostępniamy danych osobowych Państwa podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Zgodnie z przepisami RODO każdy z Państwa ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym prawo do informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
  2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, przy czym możecie Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

Z poważaniem

Justyna i Tomasz Kryszkiewicz